Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu olup, Kanunun 10. maddesi gereği aydınlatma

yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Kişisel verilerinizin korunması ve işlemesi ile ilgili bilgileri sunuyoruz.

Veri Sorumlusu: Palme Yayın Dağıtım Pazarlama İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Adres: A. Adnan Saygun Cad.no: 10/1-2-3 Sıhhiye/ANKARA

Telefon Numarası: 0312 433 37 57

Vergi Dairesi-Numarası: ÇANKAYA VD 7200052770

Mersis Numarası: 8867713444958600

KEP Adresi: palmeyayin@hs01.kep.tr

Web Adresi: www.palmeyayinevi.com

Şirketimiz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu olup, Kanunun 10. maddesi gereği aydınlatma

yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Kişisel verilerinizin korunması ve işlemesi ile ilgili bilgileri sunuyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME VE AKTARILMA AMACI

Şirket ile öğretmen , öğrenci ve veli olarak eserlerimizin kullanılması için web sitemiz ve mobil uygulamalar üzerinden

başvurup  ilişki kurduğunuzda, potansiyel müşteri memnuniyetinin sağlanması, şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine

getirmesi, ticari güvenliğin sağlanması, tüketici hakları ile ilgili süreçlerin yürütülmesi, pazarlama süreçlerinin planlanması

gibi amaçlar ile kimlik, iletişim ve hukuki işlem bilgilerini içeren kişisel verileriniz şirketçe fiziksel ve elektronik ortamda

alınmakta ve işlenmektedir. Bu verileriniz, tedarikçilerimiz, bayilerimiz, ve resmi kurumlarla iş ve işlemlerin yürütülmesi

için paylaşılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta,

kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 5/2’de yer alan aşağıdaki hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik

tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait

kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

KANUNUN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ

Kanunun 11. maddesi gereği şirketimize yasal yollardan başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi almak

hakkınız mevcut olup bu konuda şirketimizin

Kişisel Veri Koruma Politikasını www.palmeyayinevi.com    adresinden ulaşarak okuyabilirsiniz.

 

OKUDUM, ANLADIM